28 February 2009

More work / Més feina

Cleaned well the vinyl-leather retaining straps
He netejat bé les tires de pell-vinil que aguanten el sostre tancatAlso straightened the white plastic trim with hot water
També he adreçat les tires de plàstic que van al voltant del forat amb aigua calenta

15 February 2009

Dormobile roof / Sostre Dormobile (II)

Stripped paint from vent hardware / Decapats el mecanisme de les trampillesLike new...

New seal vs old one / Nova goma i la vella

Wet sanding... / Lijant a l'aigua...

Happy Teo!

12 February 2009

Dormobile roof / Sostre Dormobile

We wanted more room inside the bus and a better place for Teo to sleep than the front child cot. I was looking for a Dormobile top but it seemed impossible to find one... After some casualities I was going to Narbonne to pick up this top.
-----------
Voliem més espai a dins la furgo i un lloc millor on dormís en Teo que la llitera del davant. Estava al darrera d'un sostre Dormobile però semblava impossible... Després d'algunes casualitats em vaig trobar anant cap a Narbonne a buscar aquest sostre.

Meet this guy from the Netherlands and his Volvo.
-----------
Em vaig trobar aquest noi d'Holanda amb el seu Volvo.
Hinges reinforncements were rusted...
-----------
Els reforços de les frontisses estaven rovellats...
The vinyl canopy cannot be saved :(
-----------
La lona no es podrà salvar :(

07 February 2009

rear fog lite / llum antiboira del darrera

Got a pair of Hella reverse lights from a guy in the USA. Got a bottle of red paint for glass and painted one.
---------------
Vaig comprar un parell de llums de marxa enrera Hella a un paio de USA. Vaig comprar un pot de pintura vermella per vidre i vaig pintar una de les llums.


Converting coolbox to fridge (III)

Finally the conversion was done and installed the 'new' fridge to the westy. I wired cables from the coolbox to the 220V plug and to the engine compartment fr the 12V source. I'm plan adding a second battery for the fridge, the heater, interior lights and the 12V socket plug.
---------------------
Finalment he acabat la conversió i he instal·lat la 'nova' nevera a la furgo. He tirat cables fins a l'endoll de 220V i fins al compartiment motor per la font de 12V. Tinc planejat instal·lar una segona bateria auxiliar per la nevera, la calefacció, les llums interiors i per l'endoll de 12V.

Clean hole for the ventilation. That's the only noticable exterior change.
---------------------
El forat de la ventilació és l'única variació apreciable des de l'exterior.

An interior shot shows the heart of the fridge.
---------------------
Una vista interior mostra el cor de la nevera.

Note the hidden switches behind the passenger seat. Only small fingers can acces to it... :)
---------------------
Fixeu-vos en els interruptors amagats darrera el seient del copilot. Només uns dits petits i poden accedir... :)

03 February 2009

Converting coolbox to fridge (II)

The victim...
La victima...

Hacking the fridge box after lots of measurements... I wanted it the closer to the back as it could go not to loose too much space in the upper drawer.
Foradant la nevera després de mesurar molt i molt... Volia que quedés el més cap enrera possible per perdre el menor espai al calaix de sobre.

Perfect fit!
Encaixa perfecte!

The upper parts in...
Les parts de sobre montades...

After doing a hole in the isolation material all the upper parts fitted perfectly...
Després defer el forat al porexpan el components encaixen a la perfecció...

Inside view... looks clean and nice. A trure shame that the original cooler was blue instead of white... :(
Vista interior... Una pena que la nevera original fos blava enlloc de blanca... :(


This is final setup... The upper case is a fan shroud that conducts the air through the fins and evacuates the heat to the exterior. In the end I only lost 4cm of space from the upper drawer.
Configuració finall... La carcassa de sobre és per conduïr l'aire a través de les aletes i evacuar la calor fora. Al final només vaig perdre 4 cm del calaix de sobre.

The fitting is really tight but it works!
Encaixa molt just però funciona!

Place for the electrical components...
El lloc pels components elèctrics...

01 February 2009

Converting the coolbox to fridge

The start of it all, a portable fridge's lid...
El principi de tot, una tapa de nevera portàtil...

Check out the dust...
Mireu la pols...


After some cut cut cut and some cleaning it looks better :)
Després de tallar i netejar una mica pinta molt millor :)

Checking oil temp gauge / Comprovant rellotge de tª

As the gauge was from Moon Eyes (Classic Instruments) and the sender was VDO the gauge don't read well... So I decided to make the boiling water test.

After 5+ minutes of boiling water temperature was 99ºC and reading between 230F (110ºC) and 320F (160ªC)...
----------
Com que el rellotge és de Moon Eyes (Classic Instruments) i la sonda de VDO no marca bé... Així que vaig decidir fer el test de l'aigua bollint.

Després de mé de 5 minuts bollint la temperatura estava estable a 99ºC i el rellotge marcava entre 110ºC i 160ºC...


99ºC... :)