27 December 2007

Cleaning up parts / Netejant peces

Fuel filter / Filtre gasofa

Fuel filter logo, seems kdF logo / Filtre gasofa, sembla el de kdF

Adjusting gap of the braker points of the fuel pump / Ajustant els platinos de la bomba de gasofa...

Terminal strip / Tire de terminals

Flame detector switch... tha causing of all the troubles
Detector de flama... el causant de tots els problemes...


Overheating switch / Interruptor de sobreescalfament

Fuel solenoid valve pressure regulator / Regulador de pressió de benzina

Coil / Bobina

Hard fuel line / Linia de benzina

Fuel pump, line and filter / Bomba de benzina i filtre

Safety switch / Interruptor de seguretat

Temperature regulating switch / regulador de temperatura

Combustion air blower, electric blower motor and fresh air blower fan
Ventilador aire de combustió, motor elèctric i ventilador aire fresc


grrrrrr...!!!!

yeah! testing the fitting... maybe this summer we could use the heater...
Provant com queda a la furgo... potser l'estiu que vé podrem fer servir la calefacció...

24 December 2007

Heater disaster / Desastre amb la calefa

Wanted to do it the right way so I decided to restore my new Eberspächer BN4...

Volia fer-ho bé així que vaig decidir restaurar la nova calefacció estàtica Eberspächer BN4...

Rusty Spark-Plug...

You have to remove the temperature switch if you want to remove heat exchanger from the case...
S'ha de desmuntar l'interruptor de temperatura si es vol separar el bescanviador de calor de la carcassa...

Broken!

21 December 2007

Eberspächer BN4

Today arrived my BN4 heater. I purchased it in ebay for 51€, shipping included from Germany. All the parts are there except main wiring loom, switch and silent blocks. I want to start this restoration as soon as possible...

Avui m'ha arribat el BN4 que he comprat per ebay a Alemanya. Només ha costat 51€ amb els ports inclosos. Totes les peces hi són excepte la instal·lació elèctrica principal, l'interruptor i els silent blocks. Tinc ganes de començar ja la restauració...


16 December 2007

Back to the OGs / Tornant a les originals

I know BRMs are cool... but I like OG wheels. Here are some pics of the process:
Ja sé que les llantes BRM són 'cool', però a mi m'agraden les originals. Aquí teniu algunes fotos del procés:

08 December 2007

Westfalia Register Post #25

Westfalia Register is a german site coordinated by Rolf de Kam, Michael Steinke and Manfred Schapmann, the site is the european register for all kind of Westfalias, VWs or not. So VW buses, trailers, caravans and all the stuff that made westfalia is welcomed in this site.

More than a site that only register Westies this is a community of people that love the same thing: his Westfala.

Every year they organize a meeting, usually in Germany. You only have to take a look at the site to realize of what we are talking about, a big bunch of friends spending a weekend together and sharing his beloved vehicles and caravans.

Next year the guys from Westfalia Register want to organize a big euro-event to joint the maximum amount of westfalias together, they are planning to do it in The Netherlands between 30th May and 1st June. If you are a westy owner you can't lose it!

They also have a newsletter, now they just launched the #25 with lots of nice information. Thanks Michael for that words of SO-42.com on your Newsletter!

-------------------------------

Westfalia Register és una pàgina web alemana coordinada per Rolf de Kam, Michael Steinke and Manfred Schapmann. Es tracta del registre europeu per a westfalias, siguin VW o no. Així que campers VW, remolcs, cravanes i tot tipus de coses que fabricava Westfalia hi són benvingudes.

Més que una pàgina on registres westfalias és una comunitat de gent que li agrada el mateix: la seva Westfalia.

Cada any fan una trobada, l'any que vé es preveu fer-la a Holanda entre el 30 de maig i l'1 de Juny.

També tenen un butlletí i acaben de teure el número 25 amb molta informació. Gràcies Michael per aquestes paraules sobre SO-42.com en el vostre Butlletí!


01 December 2007

Arnau(his father is happy because he just purchased a VW T4 California)
(el seu pare està content perquè acaba de comprar una VW T4 California)