28 October 2007

Oil temp gauge / Rellotge temperatur oli

In order to know a little bit more what's happening in the back of the bus I decided to install an oil temp gauge. I choosed a Moon Eyes gauge made by Classic Instruments. Sender is from a VDO gauge but it work well as boths gauges operates at the same resistance range.


Per saber una mica més que està passant al darrera de la furgo vaig decidir instalar un rellotge de temperatura de l'oli motor. Vaig triar un rellotge de Moon Eyes fabricat per Classic Instruments. La sonda és VDO però funciona igual de bé ja que treballen al mateix rang de resistència.Heat! / Calor!

The diagram above shows how an aircooled heating system works. From right to left: Fresh air is ducted from engine fan through heat exchangers. This air surrounds the exhaust tubes, which are very very hot. The fresh air becomes warm and then hot as this air advances to the front of the bus. Then hot air travels across a duct pipe till the front cab, the it get off the air vents.
The system is operated by two levers which opens and closes a flaps in the heat exchangers. The levers are operated from the cab by a knob.

If there is a crack in the exhaust tube a smoke leaking will be there and carried with the hot air inside the front cab. Inhaling smoke can be really dangerous and can cause dead, so I't very very important to overhaul and replace if necessary the exhaust and heating system.
-----------------------------------------------
L'esquema de dalt mostra el funcionament de la calefacció en un aircooled. De dreta a esquerra: L'aire fresc és conduit des del ventilador cap a l'escapament, a través de les caixes calefactores (uns intercanviadors de calor). L'aire fresc envolta l'ecapament en les caixes calefactores i es va escalfant. Un cop calent és conduït fins la cabina.

Si hi hagués alguna fisura en l'escapament aquest fum aniria a para dins la cabina, amb les terribles conseqüències que això comportaria...

This is what heat exchangers looked like. Note disconnected hose... a clue for suspecting someone smelt smoke at some point...
--------------------------------------------------------
Aquesta és la pinta que tenien els escalfadors, noteu el conducte desconnectat... és una pista de que algú ha olorar fum dins la cabina en algun moment.

New stuff from France


I did not check the inside of the exchanger... but the outside skin was in a really bad shape, full of holes.

No vaig comprovar l'interior dels escalfadors, però l'esterior estava plè de forats.21 October 2007

Cerdanya

Some pics of this weekend trip to La Cardanya...
Algunes fotos del cap de setmana a la Cerdanya...

Going uphill a 10% slope in 2nd and 3r gear.
Pujant una pendent del 10% en 2a i 3a.

A VW bus could be always an essential piece...
Una furgo VW pot ser sempre una peça clau...

Tosses villageDriving in a nice road, near Tosses...
Conduint per una carretereta porp de Tosses...

14 October 2007

Fontmartina

This weekend we went to Fontmartina's Camping. A nice place in the middle of the Montseny's Natural Park. Here are some pics from this days (click to enlarge)...
You can see more pics in My Flickr album.

Aquest cap de setmana hem anat al camping Fontmartina, al mig del Parc Natural del Montseny. Aquí teniu unes fotos d'aquests dies (feu clic per fer grans les imatges)...
Podeu veure més fotos al Meu Album Flickr.
New Big Top Tent / Nova tenda 'Big Top'

This weekend we set up the new acquired Big top Tent for the first time.
To learn more about VW tents and about Big Top Tents see Joe Clark's page or this thread (or this or this) on thesamba.com.

Aquest cap de setmana hem muntat per primera vegada la nova tenda, una reproducció de la Big Top que anava amb les SO-42.
Per saber més sobre la Tenda Big Top i les tendes VW visiteu la pàgina de Joe Clarck o aquest fil (o aquest o aquest)del thesamba.com.

Cool!


This is what you see at 8:30 in the morning from inside the westy! Note the door's tent at the back.


Thanks Dave!

08 October 2007

Safari towels / Tovalloles safari

Last weekend we drove the bus when raining... we had to use the well known by the safari owners: the safari towels!

El cap de setmana passat vam conduir mentre plovia... vam haver de fer servir les mítiques 'tovalloles safari'!

Testing the new 6/60 speedo in km/h. 140 km/h means a real speed of 125 km/h aprox. due to the smaller fron tires.

Provant el nou comptakms del '60 en km/h. 140 km/h significa una velocitat d'uns 125 km/h degut a les rodes petites del davant.

Reportatge Tossa de Mar

La nostra firgo surt un moment abans de qua començi l'entrevista a l'Alexis, president dels AVWC.

07 October 2007

New Bike / Nova moto

Just purchased this flamming '62 Bultaco 155.
Acabem de comprar aquesta Bultaco 155 del '62.

My grandfather owned a bike like this back in the 60s, my father used to ride it.
El meu avi en va tenir una igual als 60, el meu pare la solia portar.

Back in the 60s...

40+ years later...