03 February 2009

Converting coolbox to fridge (II)

The victim...
La victima...

Hacking the fridge box after lots of measurements... I wanted it the closer to the back as it could go not to loose too much space in the upper drawer.
Foradant la nevera després de mesurar molt i molt... Volia que quedés el més cap enrera possible per perdre el menor espai al calaix de sobre.

Perfect fit!
Encaixa perfecte!

The upper parts in...
Les parts de sobre montades...

After doing a hole in the isolation material all the upper parts fitted perfectly...
Després defer el forat al porexpan el components encaixen a la perfecció...

Inside view... looks clean and nice. A trure shame that the original cooler was blue instead of white... :(
Vista interior... Una pena que la nevera original fos blava enlloc de blanca... :(


This is final setup... The upper case is a fan shroud that conducts the air through the fins and evacuates the heat to the exterior. In the end I only lost 4cm of space from the upper drawer.
Configuració finall... La carcassa de sobre és per conduïr l'aire a través de les aletes i evacuar la calor fora. Al final només vaig perdre 4 cm del calaix de sobre.

The fitting is really tight but it works!
Encaixa molt just però funciona!

Place for the electrical components...
El lloc pels components elèctrics...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home