25 March 2007

Speedo cable / Cable comptakm

The man who lowered this bus didn't thought that steering tie rods go up too and could made interferences with the speedo cable... Mine did and the speedo did not worked any more...

El paio que va baixar la furgo no va pensar que les ròtules de direcció pujaven i que podien interferir amb el cable del comptaquilòmetres... La meva ho va fer i el comptador va deixar de funcionar...


Brazilian


Easy way to replace the old cable with a new one: cut the end, warp it with the new end with a tape and pull from underneath.

Una forma fàcil de canviar el cable vell pel nou: talles el terminal, l'enganxes amb el nou extrem i estires des de sota.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home